Slide

MEDICONS

Általános adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

 1. Az Általános adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

A jelen Általános adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a MEDICONS Kft. (2040 Budaörs, Károly Király út 39.) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A jelen Tájékoztató az Adatkezelő által megvalósított valamennyi adatkezelés tekintetében alkalmazandó általános szabályokat tartalmazza, míg az egyes adatkezelésekre vonatkozó különös szabályokat az egyes adatkezelések tekintetében alkalmazandó egyedi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatók tartalmazzák.

Medicons Kft. adatkezelése során az Ön érdekében 

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Rendeletében (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), 
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. tv. (továbbiakban: „Infotv.”), 
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. tv., 
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint 
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;

rendelkezéseit figyelembe véve az alábbi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóval szeretne Önt ellátni.

Társaságunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve jár el.

A Medicons Kft ezúton tájékoztatja Önt a működése, illetve szolgáltatásainak nyújtása kapcsán általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Jelen Tájékoztató hatálya a MEDICONS Kft. által végzett alábbi adatkezelésekre terjed ki:

 • hírlevelek, ismertetők kiküldése a-mailben
 • Bármely Egészségügyi szakember vagy – adott esetben – Egészségügyi szolgáltató/szervezet részére nyújtott támogatás nyújtásával kapcsolatban megadott személyes adatok kezelése;
 • az Egészségügyi szakemberek személyes adatainak az Adatkezelő által egyéb okból történő kezelése.
 • Cookie tájékoztató

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155§ (4): „Egy előfizetőnek, vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó, vagy előfizető világos és teljeskörű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.” 

A Medicons Kft weboldalán cookie-ket (sütiket) használ annak érdekében, hogy felhasználóink oldallátogatási szokásairól információkat szerezhessünk. Ön az oldal meglátogatásával hozzájárul a cookie-k használatához.

A cookie-k elfogadása, vagy elutasítása az adott weboldal megnyitásakor feljövő üzenetben lehetséges. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében, az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.

 • Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: az a 3. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Egészségügyi szakember: Az az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy (így például orvos, gyógyszerész, egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi szolgáltató személyzetének tagja vagy más, az egészségügyben tevékenykedő szakember), aki a termékek ajánlásában, rendelésében, beszerzésében, értékesítésében, forgalmazásában vagy alkalmazásában és a betegellátásban szerepet játszik, kivéve a gyógyszergyártók, forgalmazók és a gyógyszer-nagykereskedők alkalmazottai;

Egészségügyi szolgáltató/szervezet: Bármely az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi szolgáltató, illetve bármely olyan szervezet, amelynek közreműködésével a Vállalatok által adott juttatás közvetve vagy közvetlenül az Egészségügyi szakemberekhez jut. Kivételt képeznek a Betegszervezetek és a gyógyszergyártók, forgalmazók, illetve gyógyszernagykereskedők.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

Felhasználó: az a természetes személy, aki az Adatkezelő részére megadja az alábbi 6. pontokban felsorolt adatát.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 • Az Adatkezelő személye és tevékenysége 
 1.  Az Adatkezelő neve: Medicons Kft.

Az Adatkezelő által kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói, valamint az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló Adatfeldolgozók jogosultak megismerni, akik az adatkezelés céljának megvalósításában tevékenyen részt vesznek.

 • Az adatkezelő címe: 2040.Budaörs, Károly király út 39.
 • Az adatkezelő elérhetőségei:

telefon: +36-23-444-773 

fax: +36-23-444-774

email: central@medicons.hu 

 • Az adatkezelés elvei, módja
 1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 1. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 1. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 1. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. 

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.  

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

 1. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
 1. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. 
 • Az adatkezelés jogalapja:
 1. Az adatkezelés jogalapjai az alábbiak lehetnek:
 • az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett, önkéntes, előzetes hozzájárulása; vagy
 • jogszabályi felhatalmazás.
 1.  Felhasználó – hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén – jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 1. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 1. Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak megadásakor e-mail címét is megadja az Adatkezelő részére, egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.
 • A kezelt adatok köre:

6.1. Egészségügyi szakemberek adatainak kezelése esetén:

 • vezetéknév
 • keresztnév 
 • titulus
 • kívánt azonosító
 • pecsétszám -e-mail cím –telefonszám
 • kórház, intézet neve, osztálya, postacíme,
 • lakcím, 
 • telefonszám,
 • fax.

6.2. Az Adatkezelő által a Felhasználó önkéntes adatszolgáltatása körében kezelt adatok felsorolását – a jelen 6. fejezetben fent írtak mellett – az adott adatkezelésre vonatkozó egyedi adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás tartalmazhatja.

 • Az adatkezelés célja:
 1. Az Adatkezelő Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan Személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat különösen az alábbi célokból gyűjti:
 • az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása;
 • amennyiben a Felhasználó személyesen kapcsolatba kíván az Adatkezelővel lépni;
 • amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére személyes látogatást engedélyez,
 • a Felhasználó külön hozzájárulása esetén elektronikus hírlevél küldése, kutatás;
 • díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a díj beszedése, számlázás;
 • az Adatkezelőnek a Felhasználókkal való kapcsolattartása céljából;
 • elemzések, statisztikák készítése, 
 • a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
 • a Felhasználók jogainak védelme;
 • a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás.
 1. A Személyes adatok kezelésének további céljait az adott adatkezelés tekintetében az adott adatkezelésre vonatkozó egyedi adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás is tartalmazhatja. 

7.3. Az Adatkezelő a vele szerződő felek adatait a szerződésből eredő, valamint a szerződéssel összefüggő, jogszabályon alapuló kötelezettségeinek teljesítése és a szerződésben foglalt, illetve azon alapuló jogainak érvényesítése érdekében és céljából használja, ideértve különösen a fogyasztói panaszok kezelését, számlakiállítást, követelések behajtását.

 • Az adatkezelési folyamat leírása

Az adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat a Weboldalra belépve, az Adatkezelő munkavállalói részére történő adatszolgáltatás során vagy az Adatkezelővel való szerződés megkötése során adja meg. 

A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 • Hírlevelek küldése

Amennyiben a Felhasználó ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével hírlevelet küld. A a hírlevél küldhető e-mailben. A jelen pontban meghatározott adatkezelés feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 • Az adatkezelés időtartama
 1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat 
 1. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájáruló nyilatkozat megadásától annak visszavonásáig;
 2. jogszabályi felhatalmazás alapján kezelt Személyes adat esetén a jogszabály által meghatározott határidőig

kezeli.

 1. Ha a Személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 • Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő a Tájékoztató módosításáról köteles annak megküldésével tájékoztatni az érintetteket.

 • Az érintettek jogai és érvényesítésük
 1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:
 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről.
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak- a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 1. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 1. Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 1. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő a jogszabály által kötelezően elírt esetek, valamint az adatkezelés céljának megvalósításában közreműködő Megbízottak kivételével az érintettek adatait harmadik fél részére nem továbbítja.
 1. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Költségtérítés előírása esetén az adatkezelő a költségtérítés összegét a honlapján teszi közzé. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 1. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
 2. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 1. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
 • Az adatok helyesbítése, törlése, megsemmisítése
 1. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az érintett saját maga is kérheti tárolt adatainak helyesbítését.
 1. A Személyes adatot törölni kell, ha
 • kezelése jogellenes;
 • a Felhasználó – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (Ez esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.)
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 1. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.
 1. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 1. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
 1. Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 1. Adatainak törlését, helyesbítését, zárolását az érintett írásban az central@medicons.hu email címen, vagy a 2040. Budaörs, Károly király út 39. cím alá megküldött levélben kérheti.
 • Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
 1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
 1. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 1. Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 1. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
 1. Az Adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 1. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a részére szolgáltatott adatok biztonságáról, megteszi továbbá azon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy a felvett adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását.
 • Adattovábbítás

Az Adatkezelő Személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. 

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé 

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

 • Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. 

Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli. 

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók: 

NÉV SZÉKHELY ADATFELDOLGOZÓI FELADAT
1. Defweb Kft  2030 Érd, Kont utca 3. IT 

 

 

 

 • Jogérvényesítési lehetőségek
 1. A jogosult jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf. 5., tel.: + 36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu ) fordulhat. A bírósági eljárásra vonatkozó szabályokat részletesen az Infotv. 22. §-a tartalmazza.
 1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is a central@medicons.hu e-mail címen.
 1. Adatvédelmi nyilvántartási számok: NAIH-71990/2014, NAIH-71991/2014
 • Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetve megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adataihoz kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akik munkaköri kötelezettsége az adatok kezelése. Az adatkezelés mindvégig bizalmasan történik.

Kelt: Budaörs, 2022. január 3.

Medicons Kft

KAPCSOLAT

2040 Budaörs, Károly király u. 39.
Telefon: 06 23 444 773
Mail: central@medicons.hu